Byggstart Brudaremossen lakvattenanläggning

KUB arkitekter fick våren 2016 uppdraget av Göteborg Vatten att utforma en lakvattenanläggning beläget vid Brudaremossen i Delsjöområdet, Göteborg. Anledningen till projektet var att den gamla deponin och soptippen, numera skidområdet Brudarebacken, läckte hälsovådligt lakvatten. Det skapade problem för den närliggande miljön samt för den centrala kommunala vattenreningen. Delsjöområdet är ett stort och uppskattat natur- och rekreationsområde i Göteborg och beställaren ville därför ha ett byggnadsverk som skulle anpassas till sin omgivning men ändå ha ett stolt självständigt uttryck. Detta med anledning av sitt för samhället viktiga innehåll. Besökarna till området skulle uppmärksammas på byggnaden. Dock skulle fokus för projektet ligga på bra och rationell arbetsmiljö samt hållbarhetsperspektiven. Konceptet för anläggningen blev tanken om ett ”icke hus”. Någon form av praktisk, seriös lekfullhet skulle prägla byggnaden. Den skulle ha ett uttryck som kunde upplevas annorlunda utifrån var man som vandrande besökare betraktade den. Resultatet blev en vinklad och vriden konstruktion där den sneda planformen följer den serpentindamm som anknyter mot byggnaden i norr. Fasadbeklädnaden är av tålig brandsäker corténplåt som kontrasterar mot den växtgröna omgivningen. Taket beläggs med sedumyta vars växter över året skapar en varierad färgskala. Projektet beräknas stå klart sommaren 2019.

Fakta

Dela