Bergkälla Äldreboende

Det befintliga Bergkälla äldreboende är byggt 1990 med 24 lägenheter. Lägenheterna behövde arbetsmiljö – och tillgänglighetsanpassas enligt nya krav. Äldreboendet ansågs också för litet som fungerande enhet.

2005 påbörjade KUB planprocessen för att nyttja angränsande tomt för en utbyggnad av äldreboendet.

2008 trädde den nya planen i kraft.

Under 2009 har KUB projekterat 34 nya lägenheter. Dessutom har enheten kompletterats med personalutrymmen för hela äldreboende. De befintliga lägenheterna har också projekterats om för att uppfylla dagen krav. Tillbyggnaden har anpassats till befintlig byggnad och är utförd i en enkel, sparsmakat arkitektur med välstuderade detaljer. Fasaden är indelad i enheter av gula tegelytor kopplade med generösa glasade gångar och burspråk för att skapa ett varierat och lätt uttryck. Byggnaden är krönt av ett lågt sluttande zinktak.

Fakta

Dela