BRUDAREMOSSEN

KUB arkitekter fick våren 2016 uppdraget av Göteborg Vatten att utforma en lakvattenanläggning vid Brudaremossen i Delsjöområdet, Göteborg.

Anledningen till projektet var att den gamla deponin och soptippen, numera skidområdet Brudarebacken, läckte hälsovådligt lakvatten. Det skapade problem för den närliggande miljön samt för den centrala kommunala vattenreningen.

Delsjöområdet är ett stort och uppskattat natur- och rekreationsområde i Göteborg och beställaren ville därför ha ett byggnadsverk som skulle anpassas till sin omgivning men ändå ha ett stolt självständigt uttryck. Dock skulle focus för projektet ligga på bra och rationell arbetsmiljö samt hållbarhetsperspektiv.

Det för naturen och miljön viktiga innehållet skulle med gestaltningen manifestera omsorgen om projektet. Konceptet för den utvändiga arkitekturen blev tanken om ett ”icke hus med twist.” En praktisk lekfullhet anpassad till den gröna och blöta omgivningen skulle prägla utformningen.

Reningsanläggningen skulle upplevas annorlunda utifrån varifrån man som vandrare betraktade den. Resultatet, en olikformad byggnad, med en vinklad och vriden konstruktion där den sneda planformen följer den serpentindamm som anknyter mot byggnaden i norr. Taket knäcks med en sned vinkel vilken gör att den totala formen upplevs än mer varierad.

Fasadbeklädnaden består av hållbar tålig och brandsä­ker corténplåt som kontrasterar mot den gröna omgivningen. Fasadplåtarna är utskurna i geometriska former för att lekfullt interagera med trädens stammar och lövverkets skuggverkan.  Det snedvridna taket beläggs med sedumgräs som med årstidernas växlingar varierar i olika färgnyanser.

Förhoppningen med projektet är att delsjövandraren skall uppmärksamma den lite ovanliga men omsorgsfullt gestaltade anläggningen och på så sätt väcka intresse för det samhällsviktiga innehållet?

Anläggningen vann priset Årets byggnad från Per och Alma Olssons fond 2020.

Fakta

Dela