Chalmers Samhällsbyggnad

Utredning och utveckling av nya lokaler för Chalmers Samhällsbyggnad har pågått sedan 2006 med varierande intensitet.

KUB fick uppdraget tillsammans med inobi arkitektur och analys i september 2012. Uppgiften har varit att med utgångspunkt i de tidigare utredningarna formulera strategier och bärande idéer för den fysiska miljön i det som i framtiden ska utgöra Chalmers samhällsbyggnad.

Förslaget som presenterats har ett övergripande tema i Hållbar Utveckling vilket artikuleras i tre huvudstrategier; Miljöer för samverkan, Kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer samt Yteffektivisering.

Genom en mer generell benämning och blandning av lokaltyper och aktiviteter söker förslaget integrera de två sektionerna Arkitektur och Bygg och Miljö till en mer sammanflätad enhet under namnet Samhällsbyggnad. Med fler mötesplatser, synligare aktivitet och samutnyttjade ytor svarar förslaget på de önskemål som förarbete, workshops, intervjuer och tidigare utredningar definierat.

Fakta

Dela