Miljö

Miljöpolicy:

KUB arkitekter vill verka för en bra miljö genom aktiva val i vår verksamhet. I vårt interna arbete går vi längre än gällande krav. Vi vill också i våra uppdrag föra fram miljöhänsyn till beställare och andra konsulter så att miljöfrågorna på sikt blir ett självklart inslag i byggprocessen.

Konkret innebär policyn:

  • att producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
  • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
  • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
  • att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopps- och miljöanpassning uppfylls.
  • att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Dela