Försörjningsbyggnad ED, Gryaab

Som en del av det stora NP 2004 projektet för utbyggnad av fosfor- och kväverening fick KUB i uppdrag att utforma och projektera den nya Försörjningsbyggnaden för efterdenitrifikation. Byggnaden innehåller kontrollstation för vattenprovning, el och ventilationsutrymmen samt viktig vertikal kommunikation mellan anläggningens olika nivåer. För att samspela med anläggningens befintliga bassängsidor är byggnaden utförd i platsgjuten betong färgsatta med putsade ytor i olika laserade nyanser.

Fakta

Dela