June Avfall och Miljö

Hur kan ett nytt inredningsprojekt vara del av och bidra till att nå de globala klimatmålen?

KUB Arkitekter fick 2017 i uppdrag att ta fram ett inredningsförslag till det kommunala bolaget June Avfall & Miljös nya lokaler i Jönköping. Gestaltningsidén bygger till största delen på hur verksamheten fungerar, dvs cirkularitet och återbruk. Det färdiga resultatet har gett June Avfall & Miljö ett nytt uttryck och en varumärkesstärkande profil. För inredningsavdelningen på KUB arkitekter är projektet en del av den långsiktiga strategin att arbeta hållbart och cirkulärt i alla projekt.

June Avfall & Miljö arbetar med avfallshantering och kretslopp hade initialt inga tankar på att nyttja återbruk i projektet, men genom att KUB utvecklade ett gestaltningskoncept där verksamhetens profil sattes i fokus, kom projektets inriktning att få en tydligare skepnad. Genom gestaltningskonceptet utvecklades en kravspecifikation baserad på verksamhetens behov och önskemål. Denna kunde senare ligga till grund för urval av produkter.

Ett syfte med projektet blev att marknadsföra och synliggöra verksamheten genom dess kontorsmiljö. I förlängningen etablerades också ett gott exempel i den kommunala organisationen hur återbruk kan genomföras där June Avfall & Miljös nya kontorsmiljö lyfts fram som ett pilotprojekt för hur cirkulära processer praktiskt kan implementeras.

”Vår logga är grön, så vi vill att våra lokaler och allt i dem ska signalera det vi står för. Avfall är idag något väldigt roligt och utvecklande att jobba med. Förr var återbruk något smutsigt, idag har cirkulär ekonomi gett vår bransch en rättfärdig värdighet. Vi jobbar med att avfall inte ska finnas, det ska cirkulera. Hela vår arbetsplats är ett bevis på att det fungerar!”       Hanna Allemyr, June Avfall och Miljö

Utifrån det initiala gestaltningskonceptet kunde befintliga lager inventeras och återbruksaktörer kontaktas för att hitta lämpliga produkter som stämde överens med den övergripande gestaltningen. Återbrukade möbler och belysningsarmaturer införskaffades där vissa produkter genomgick en rekonditionering, exempelvis lackering eller tapetsering, för att kunna matcha behoven och kravspecifikationen. Den största delen av kontorsmiljön har skapats från återbrukade resurser. Vissa delar, främst textilier och utemöbler, har dock behövt nyanskaffas, då kravspecifikationen inte kunde matchas med det som fanns tillgängligt.

Det färdiga resultatet har gett June Avfall & Miljö ett nytt uttryck och en varumärkesstärkande profil. För inredningsavdelningen på KUB arkitekter är projektet en del av den långsiktiga strategin att arbeta hållbart och cirkulärt i alla projekt.

Fakta

Dela