Kvarteret Kannan, Linköping

Linköpings nya översiktsplan för innerstaden har målet att staden skall växa från nuvarande befolkning på 140 000 invånare till 200 000 invånare.

Detta är en betydande ökning av invånarantalet och förutsätter att Linköping kan erbjuda arbetsplatser och bostäder med attraktiv miljö. Flera nya utvecklingsområden beskrivs för bostäder däribland kv. Kannan, öster om Stångebro.

För att få idéer om tomtens utformning samt möjlig och rimlig exploatering bjöd RE Fastigheter tillsammans med Linköpings kommun in det lokala arkitektkontoret M5 tillsammans med KUB arkitekter till ett parallellt uppdrag.

KUB/M5:s förslag var att bevara det befintliga “höghuset” Kannan från 1960-talet och bygga på det 3 nya våningar. Tomten kompletterades också med ett annat högre hus jämte Kannan och några högre kompletterande byggnader inom kvarteret.

KUB/M5:s förslag ligger nu som grund för det fortsatta detaljplanearbetet.

Fakta

Dela