Seniorbostäder, Åsa

På uppdrag av Seniorgården har KUB utarbetat förslag till ett nytt småhusområde med seniorlägenheter i Åsa. KUB har arbetat fram underlag för detaljplanen och utarbetat gestaltningsprogram för området. KUB har också utformat ett koncept till byggnaderna. Planen utgörs av tydliga gaturum som kontrasterar mot frodiga gemensamma parkrum. I gaturummen bildas en sekvens av motiv genom husens placering. Grönstråken erbjuder parkpromenader i närmiljön och utökar trädgårdarnas visuella rum. Varje bostad har uteplats både mot gata och mot trädgårdssida.

I planen redovisas trerums- och fyrarumsbostäder som varianter av ett typhus. Till varje hus hör ett trädgårdsförråd och inom tomten finns möjlighet att komplettera byggelsen individuellt med förhandsritade växthus, gäststugor, glasverandor mm.

Fakta

Dela