Tävling: Jarlaplan

KUB blev inbjuden till parallellt uppdrag våren 2007. Uppgiften var att skapa en bebyggelse för ca 150 lägenheter på tomten i korningen Eklandagatan/Victor Rydbergsgatan. Förslaget omfattar förutom bostäder även dagligvarubutik, lokaltorg och parkeringsgarage. Platsen är bullerstörd frän söder vilket ställer speciella krav på lägenheterna. Jarlaplan som beställaren döpte platsen till är tänkt som en samlande länk mellan Johannebergs villastad och den storskaliga funktionalistiska arkitekturen på Övre Johanneberg.

KUB:s förslag bildade med fyra högra punkthus ett samlande torg mot väster.

Fakta

Dela